Hội Sinh viên

Hội Sinh viên là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Hội Sinh viên tập hợp rộng rãi mọi sinh viên với mục tiêu: Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm cụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên; Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên.

Đại hội Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ X

Hội Sinh viên Đại học Y Dược Tp. HCM trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 1996, đến nay đã qua 11 nhiệm kỳ với 9 đời Chủ tịch. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội. Ngày 09/01/1950 được lấy làm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt – 2018