Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Đổi mới khoa Y