PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾQuy trình và Biểu mẫu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ngày 12/5/2003, phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 1614/QĐ-BYT. Tiền thân Phòng Hợp tác quốc tế là ban đối ngoại của trường.

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về công tác hợp tác quốc tế; xây dựng, triển khai và quản lý dự án Đại học Y Dược từ nguồn kinh phí tài trợ bởi các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài Đại học Y Dược trong lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Đại học Y Dược.

NHIỆM VỤ

1. Công tác đối ngoại

a) Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của trường: các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài.

b) Chủ trì xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành quy chế, quy định về công tác hợp tác quốc tế và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy chế quy định đó.

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan các đơn vị có liên quan tìm kiếm, khai thác cơ hội hợp tác, khai thác nguồn tài trợ; thiết lập mối quan hệ hợp tác; tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác, thỏa thuận trong lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đại học Y Dược với các Trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

d) Dịch thuật tài liệu, văn bản theo quy định; tổ chức công tác phiên dịch cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu

đ) Xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện việc tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến làm việc với Đại học Y Dược về thiết lập mối quan hệ, hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đại học Y Dược.

e) Quản lý các hoạt động của Đại học Y Dược có liên quan có yếu tố nước ngoài.

g) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ theo dõi và quản lý đoàn ra theo quy định; đảm bảo công tác an ninh, trật tự nội bộ trong hoạt động đối ngoại; làm thủ tục mời và xin visa cho chuyên gia, khách quốc tế.

2. Công tác quản lý dự án:

a) Chủ trì xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành quy chế, quy định, quy trình về xây dựng, phát triển, quản lý các dự án và hướng dẫn, tổ chức, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định và quy trình đó.

b) Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Y Dược tìm kiếm và khai thác cơ hội hợp tác, phát triển các nguồn lực trong và ngoài Đại học Y Dược; xây dựng dự án theo các yêu cầu và mục tiêu của các quỹ tài trợ trong và ngoài nước.

c) Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy trình nộp, đánh giá và phê duyệt các dự án của Đại học Y Dược với cấp quản lý có thẩm quyền và/hoặc tổ chức cá nhân và tài trợ trong và ngoài nước.

d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính thẩm định, đề xuất phương án về tài chính của các dự án do Đại học Y Dược chủ trì hoặc toàn bộ dự án.

đ) Đánh giá thực hiệu quả của việc thực hiện dự án, đôn đốc thực hiện việc thanh toán trong từng phần hoặc toàn bộ dự án.

e)Tổng hợp, báo cáo về hoạt động xây dựng, phát triển, thực hiện quản lý dự án theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và/hoặc cấp có thẩm quyền.

LÃNH ĐẠO PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ HIỆN NAY

PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh - Điều hành phòng Hợp tác Quốc tế 

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39506 153
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: htqt@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM