PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 1. Luật sửa đổi, bổ sung của luật giáo dục đại học
 2. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục đại học
 3. Luật phòng, chống ma túy
 4. Luật sửa đổi, bổ sung luật phòng, chống ma túy
 5. Luật sửa đổi, bổ sung luật cán bộ, công chức và viên chức
 6. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 7. Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
 8. Nghị định 117-2020-NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong y tế
 9. Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
 10. Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
 11. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
 12. Nghị định 59/2019/NĐ-CP Của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
 13. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí”
 14. Tài liệu quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
 15. Nghị định 134/2021/NĐ_CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
 16. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 17. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 18. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 19. Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
 20. Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
 21. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 22. Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 23. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 24. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
 25. Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

 

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra nội bộ, giải quyết tố cáo, khiếu nại và công tác pháp chế theo quy định pháp luật.

NHIỆM VỤ

 2.1. Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch; Tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát hàng năm về các hoạt động chuyên môn trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trong phạm vi trách nhiệm do pháp luật quy định.

b) Đề xuất Ban Giám hiệu thành lập đoàn, tổ công tác để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

c) Giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân theo quy chế tổ chức - hoạt động của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

d) Giúp Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và công khai minh bạch theo quy định pháp luật.

đ) Kiến nghị với Ban Giám hiệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

2.2. Công tác pháp chế

a) Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; Nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

c) Giúp Ban Giám hiệu về những vấn đề pháp lý; Tham mưu cho Ban Giám hiệu hoặc phối hợp với các đơn vị tham gia vào quá trình tố tụng trước cơ quan tài phán trong và ngoài nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, các đơn vị thuộc và trực thuộc, của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

d) Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Tham gia góp ý và hiệu chỉnh về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản do các đơn vị trong Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. Thẩm định, rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ trong trường. Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu hủy, thu hồi các quyết định, văn bản đã ban hành trái với quy định pháp luật.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu đối với các đơn vị; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường.

2.3. Nhiệm vụ khác

a) Tổ chức công tác tiếp công dân, tham mưu cho Ban Giám hiệu giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị.

b) Tham gia các hoạt động pháp lý theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

c) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

LÃNH ĐẠO

Quyền Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Lê Việt Hùng.

LIÊN HỆ

 • Điện thoại: (84.28) 39526 075
 • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 1–Tòa nhà 15 tầng)
 • Email: phongttpc@ump.edu.vn
 • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM