PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Thanh tra – Pháp chế được thành lập theo quyết định số 5531/QĐ-ĐHYĐ ngày 27/11/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thanh tra nội bộ, giải quyết tố cáo, khiếu nại và công tác pháp chế theo quy định pháp luật; nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo hoạt động của nhà trường theo kỷ cương, nề nếp, tuân thủ pháp luật.

NHIỆM VỤ

 Công tác thanh tra nội bộ

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát hàng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế thi; Cấp văn bằng, chứng chỉ; Thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; Quản lý tài chính, tài sản; Công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm do Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định pháp luật khác và thanh tra cấp trên quy định;

- Thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân theo qui chế tổ chức - hoạt động của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng;

-  Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật;

-  Giúp Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và công khai minh bạch theo quy định pháp luật.

- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dụng, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; Công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ;

- Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực Thanh tra. Phối hợp Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị có liên quan, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có thành phần Phòng Thanh tra - Pháp chế;

Công tác pháp chế

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, các đơn vị trực thuộc, cán bộ, viên chức, người lao động và người học;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham gia góp ý và hiệu chỉnh về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản do các khoa, phòng, ban, đơn vị chức năng soạn thảo trong nhà trường trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; Nội quy, quy chế, quy định của nhà Trường đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giáo dục, y tế và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ, viên chức làm công tác pháp chế tại đơn vị; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng đối với các đơn vị; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, qui chế trong hoạt động của nhà Trường;

Nhiệm vụ khác

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

- Tổ chức công tác tiếp công dân, tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra nội bộ và pháp chế theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

- Thực hiện đào tạo. bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho viên chức của phòng và các đơn vị;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

LÃNH ĐẠO

Phó Trưởng phòng: CN Lê Văn Thức 

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39526 075
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 1–Tòa nhà 15 tầng)
  • Email:
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video tổng kết năm học 2021-2022