PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thực sự là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Tổ chức quản lý khoa học của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được chỉ đạo từ Ban Giám hiệu đến khoa, bộ môn. Phòng Nghiên cứu khoa học với chức năng quản lý các hoạt động khoa học trong trường, giúp Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược nghiên cứu phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội.

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong quản lý, định hướng các chiến lược khoa học, phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và học tập.

Hoạch định chính sách, nguồn nhân lực khoa học, kinh phí, trang thiết bị, máy móc y dụng cụ nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phù hợp với sự phát triển của đất nước, nâng tầm và vị thế của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và quốc tế.

Tiếp nhận, cập nhật thông tin, phổ biến rộng rãi nhanh chóng, chỉ đạo việc thực hiện thông tin y học, ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến khoa học kỹ thuật, thông báo kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản tạp chí y học, bản tin khoa học của trường, xác minh đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

NHIỆM VỤ

Xây dựng kế hoạch KHCN chung của toàn trường hằng năm và 5 năm trên cơ sở tham khảo, triển khai kế hoạch KHCN của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký đề tài hoàn thành hồ sơ đăng ký đề tài. Tập hợp danh mục đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm để đưa vào nhiệm vụ KHCN hằng năm. Tham gia xét duyệt bình chọn các đề tài, cá nhân tiêu biểu cho hoạt động NCKH của trường, khoa; Báo cáo các hoạt động KHCN, tiến độ thực hiện đề tài định kỳ, tình hình sử dụng ngân sách cho NCKH với Vụ Khoa học & Đào tạo-Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ.

Tổ chức họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (Hội đồng y đức) để duyệt và thông qua các khía cạnh đạo đức của đề tài KHCN các cấp (từ khâu hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ cho đến khâu tổ chức buổi họp Hội đồng y đức).

Tổ chức nghiệm thu đề tài, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu báo cáo để lãnh đạo trường, Sở Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nghiệm thu đề tài.

Quản lý hồ sơ các đề tài khoa học từ đề cương, tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài NCKH từ cấp cơ sở, cấpthành phố - bộ, cấp nhà nước, các đề tài liên kết - hợp tác nước ngoài.

Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các cán bộ viên chức trong nhà trường.

Phối hợp tốt với các Khoa, Phòng, Bộ môn trong việc hướng dẫn thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học, tuyển chọn đề tài, ứng viên, phương tiện, kinh phí và nhất là giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài hoàn tất báo cáo nghiệm thu đúng kế hoạch.

Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đôn đốc cán bộ nghiên cứu khoa học hoàn thành công tác quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các khoa tổ chức Hội nghị Khoa học hằng năm, Hội nghị khoa học công nghệ Tuổi trẻ trường và toàn quốc, Hội thảo khoa học, báo cáo khoa học chuyên đề các cấp, ngành trong nước và có yếu tố nước ngoài.

Kinh phí NCKH hằng năm Phòng sẽ phối hợp với các Khoa, Bộ môn đề xuất các hướng, đề tài nghiên cứu trên cơ sở đó để xét duyệt đề cương nghiên cứukết hợp với các khoa và phòng Sau Đại học để hỗ trợ tích cực cho các đề tài nghiên cứu của sinh viên, học viên Sau đại học: Nghiên cứu sinh, cao học, bác sĩ chuyên khoa cấp một, bác sĩ chuyên khoa cấp hai, Bác sĩ nội trú.

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về nghiên cứu cứu khoa học cho cán bộ giảng, học viên sau đại học, cán bộ quản lý, nghiệp vụ và sinh viên về định hướng nghiên cứu, xây dựng đề cương, chiết tính kinh phí, thu thập, xử lý số liệu thống kê, viết báo cáo toàn văn viết bài báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí y học trong và ngoài nước, báo cáo nghiệm thu.

Giới thiệu rộng rãi việc cập nhật, phổ biến thông tin khoa học công nghệ qua tài liệu, tạp chí, báo cáo khoa học các cấp, phối hợp với Thư viện để chuyển tải kiến thức khoa học cho sinh viên khi cần tra cứu.

Mở rộng hợp tác và phát triển các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ trong nước và ngoài nước, liên kết song phương, đa phương để có được sự hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực chất xám cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở bậc công nghệ cao, phù hợp xu thế thời đại.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: GS.TS. Võ Minh Tuấn

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 38556284
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P11, Q5, TPHCM (Lầu 1 – hướng Bắc tòa nhà Y Nha)
  • Email: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video tổng kết năm học 2021-2022