PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thực sự là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Tổ chức quản lý khoa học của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được chỉ đạo từ Ban Giám hiệu đến khoa, bộ môn. Phòng khoa học công nghệ với chức năng quản lý các hoạt động khoa học trong trường, giúp Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược nghiên cứu phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội.

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong công tác quản lý, định hướng và bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo, thực hiện dự án khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; quản lý sở hữu trí tuệ và y đức; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về phát triển kỹ năng mềm và trang bị các kiến thức, kỹ năng về triển khai dự án khởi nghiệp.

NHIỆM VỤ

Công tác nghiên cứu khoa học

a) Xây dựng, trình Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHYD. Tổ chức thực hiện, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHYD; báo cáo định kỳ về hoạt động khoa học công nghệ của ĐHYD với Ban Giám hiệu và cấp có thẩm quyền theo quý, năm hoặc khi được yêu cầu.

b) Là đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của ĐHYD, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHYD và cá nhân thuộc ĐHYD. Tổng hợp và phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ của ĐHYD.

c) Là đầu mối tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường.

d) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về khoa học công nghệ.

đ) Quản lý các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước.

e) Tập huấn, tư vấn, hướng dẫn việc viết đề cương nghiên cứu, tìm kiếm nguồn tài trợ và nộp hồ sơ xin tài trợ cho đề tài, dự án khoa học công nghệ, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học của ĐHYD, trong và ngoài nước cho các cấp quản lý, các cơ quan và cá nhân có liên quan; công bố kết quả và phát triển sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học.

g) Quản lý, xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ĐHYD.

h) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồng với cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp.

g) Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

i) Mở rộng hợp tác và phát triển các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài nước, liên kết song phương, đa phương để hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

k) Tham gia thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHYD.

l) Hỗ trợ Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật để thông qua các đề cương nghiên cứu.

Công tác đổi mới sáng tạo

a) Phổ biến, cập nhật các thông tin, hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trên website của ĐHYD.

b) Tập huấn kỹ năng và hướng dẫn tham gia các chương trình; tổ chức hoạt động tạo môi trường phát triển đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng, phát triển sản phẩm khoa học công nghệ.

c) Phối hợp trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm của các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

d) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của viên chức, người lao động, người học thuộc ĐHYD.

đ) Xây dựng quỹ hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của viên chức, người lao động, người học thuộc ĐHYD từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

LÃNH ĐẠO

· Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Ngọc Đăng

LIÊN HỆ

· Điện thoại: (84.28) 38556284

· Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P11, Q5, TPHCM (Lầu 1 – hướng Bắc tòa nhà Y Nha)

· Email: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn

· Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu).

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM