PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Tháng 10 năm 1976, ngay khi quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, bộ máy tổ chức của trường cũng được hình thành trong đó có Phòng Giáo vụ và Phòng Quản lý học sinh.

Phòng Giáo vụ có chức năng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thi học kỳ và thi tốt nghiệp. Phòng Quản lý học sinh có chức năng tổ chức tuyển sinh, thực hiện các chính sách cho sinh viên, công nhận tốt nghiệp, phân công ra trường và xét cấp bằng

Năm 1978, trường thay đổi chương trình đào tạo chuyển từ chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa sang đào tạo bác sĩ sơ bộ chuyên khoa, theo đó trường đã tuyển sinh và đào tạo 10 khóa chính quy bác sĩ sơ bộ chuyên khoa.

Năm 1986, Phòng Đào tạo tại chức được thành lập.  Phòng Quản lý đào tạo được thành lập do sáp nhập từ Phòng Giáo vụ và Phòng Quản lý học sinh. 

Năm 1998, Thành lập Phòng Đào tạo trung học do có sự sáp nhập của trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương 3 và trường Trung học Y Dược học dân tộc Tuệ Tĩnh II vào trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 

Phòng Đào tạo tại chức sáp nhập vào Phòng Quản lý đào tạo thành Phòng Đào tạo đại học. Cũng trong năm này, Hội nghị cải cách giáo dục y học nhằm đưa ra những giải pháp để tăng cường chất lượng đào tạo; hội nghị đã thống nhất các nguyên tắc đổi mới và xây dựng chương trình quy chế đào tạo, chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa thực hành tổng quát thay cho đào tạo bác sĩ đa khoa diện hẹp.

Năm 1993, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình đào tạo 2 giai đoạn của Bộ giáo dục và Đào tạo: giai đoạn giáo dục đại cương và giai đoạn giáo dục chuyên ngành. Tuy nhiên, trường đã có những điều chỉnh hợp lý với chương trình đào tạo của ngành y tế.Năm 1996, Phòng Đào tạo tiến hành công tác cải cách tuyển sinh theo quy trình chặt chẽ, công tác hậu kiểm được thực hiện tốt. Nhà trường giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm, giảng dạy dựa vào cộng đồng, học tập dựa theo vấn đề, dựa vào bằng chứng.

Tháng 9 năm 1999, Phòng Đào tạo trung học sáp nhập vào Phòng Đào tạo đại học thành Phòng Đào tạo.

Hiện nay Phòng Quản lý đào tạo được đổi tên thành Phòng Đào tạo đại học.

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược, mục tiêu, chương trình đào tạo, phê duyệt và giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và chuẩn đầu ra do các khoa xây dựng theo tiêu chí kiểm định chất lượng.

Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học hàng năm theo đúng quy chế; thực hiện công tác hành chính, giáo vụ và hỗ trợ việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện thống kê báo cáo và bảo quản, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về công tác đào tạo theo quy chế; phối hợp với thanh tra giáo dục giám sát thực hiện các quy chế về giáo dục, đào tạo.

NHIỆM VỤ

Xây dựng mục tiêu, chương trình cho tất cả các ngành đào tạo đại học; điều hành kế hoạch giảng dạy đảm bảo chất lượng dạy và học.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học hằng năm theo đúng quy chế.

Tiếp nhận sinh viên trúng tuyển đại học, quản lý hồ sơ theo quy định và tổ chức hậu kiểm tuyển sinh. Tiếp nhận và tham gia quản lý lưu học sinh nước ngoài.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đại học ở các khoa, việc triển khai, quản lý và đánh giá công tác biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, sách tham khảo, chuyên khảo của các bộ môn.

Xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp và theo dõi việc tổ chức thi tốt nghiệp ở các khoa. Thực hiện công tác cấp phát và xử lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Triển khai và giám sát việc thực hiện các văn bản và quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế.

Triển khai các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học theo tiêu chí kiển định chất lượng giáo dục. Phối hợp với thanh tra giáo dục triển khai thực hiện các quy chế về giáo dục, đào tạo.

Lập kế hoạch định kỳ rà soát mục tiêu, chương trình giảng dạy để điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn.

Thực hiện thống kê báo cáo sơ – tổng kết định kỳ hoặc đột xuất, phân loại, bảo quản, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về công tác đào tạo theo quy chế.

Nhiệm vụ phối hợp với các khoa, phòng trong lĩnh vực đào tạo: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đào tạo đại học hàng năm; Triển khai công tác tuyển sinh đào tạo đại học hàng năm; Hỗ trợ các khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy cho từng khoá học, năm học và học kỳ; Triển khai kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nhiệm vụ tham gia với các khoa, phòng: Tham gia tổ chức và theo dõi công tác đi thực tế và tổ chức giảng dạy sinh viên tại các cơ sở ngoài trường; Phối hợp tổ chức biên chế lớp học, tổ chức sinh hoạt đầu năm học, đầu khoá học; Hỗ trợ giải quyết các chính sách, chế độ, các loại học bổng và miễn, giảm học phí cho sinh viên; Phối hợp với khoa, phòng có liên quan trong đề xuất Ban giám hiệu quyết định cho sinh viên được học tiếp lên lớp trên, tạm ngừng học, nghỉ học tạm thời, xoá tên, thôi học, học lại, chuyển trường và xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan trong việc tính giờ giảng, giờ vượt giảng, giờ thỉnh giảng và đề xuất chi giờ giảng.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi
  • Phó phòng: BSCKI. Nguyễn Hoàng Anh

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: 028.38567645 - 028.39526076
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P.11 - Q.5, TP.HCM
  • Email: daotao@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM