PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; giúp Hiệu trưởng về công tác ngân sách, tài chính kế toán, quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính vật tư kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thể lệ quản lý tài chính của Nhà nước; quản lý và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, công khai minh bạch các nguồn tài chính theo đúng qui định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

Thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện dự toán được giao; Tổ chức bộ máy kế toán theo nhiệm vụ và yêu cầu kế toán;

Tổ chức thu học phí, lệ phí, xây dựng kế hoạch tăng nguồn thu; Tổ chức kiểm tra, giám sát mọi hoạt động thu chi tài chính, các khoản thanh toán nợ; Tổ chức thực hiện chi các hoạt động tài chính theo đúng qui định hiện hành; Tổ chức theo dõi báo các và quyết toán các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

Thu thập xử lý thông tin về tình hình quản lý và sự dụng tài sản; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính;

Phân tích thông tin, số liệu kế toán theo qui định của Pháp luật; Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính đơn vị;

Tham gia công tác tổ chức đầu thầu, chỉ định thầu; thẩm định giá trị mua sắm vật tư thiết bị và đầu tư sửa chữa tài sản cố định; Thẩm tra dự toán, quyết toán về sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, sửa chữa thường xuyên trong phạm vị thẩm quyền; Theo dõi, quản lý việc sử dụng, thanh toán, quyết toán và tất toán nguồn kinh phí thực hiện các dự án, đề án, hợp đồng kinh tế theo đúng qui định của Nhà Tài trợ và Pháp luật Việt Nam; Thực hiện công tác tổng hợp quyết toán và báo cáo tài chính theo qui định;

Xây dựng và bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm; Bảo quản lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định; Hướng dẫn, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, về việc chấp hành dự toán, chấp hành chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với đơn vị dự toán cấp 3 về việc chấp hành dự toán, chấp hành chế độ kế toán theo quy định Pháp luật.

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp 3 thực hiện lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, tổ chức thực hiện dự toán và lập báo cáo quyết toán theo quy định; Lập kế hoạch, tổ chức thẩm tra dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp 3 và tổng hợp lập dự toán, lập báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp 2 báo cáo Ban giám hiệu trình Bộ Y tế phê duyệt theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.

Thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp 3: Lập và tổ chức thực hiện, điều hành dự toán được giao, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí theo qui định của đơn vị dự toán cấp 3 của Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh; Tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu của đơn vị cấp 3 theo đúng qui định; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành các mức thu, xây dựng qui chế quản lý tài chính, qui chế chi tiêu nội bộ và hàng năm thực hiện rà soát, sửa chữa bổ sung quy chế đảm bảo phù hợp với thực tế và chính sách của Nhà nước của các đơn vị cấp 3 trình Hiệu trưởng phê duyệt.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: ThS. Trương Thị Thùy Trang
  • Phó trưởng phòng: CN. Trần Tấn Công

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (028) 38559332
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: khtc@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM