PHÒNG QUẢN TRỊ GIÁO TÀI

CHỨC NĂNG

Phòng Quản Trị Giáo Tài có trách nhiệm giúp Ban Giám Hiệu: Quản lý toàn bộ tài sản cố định và tài sản lưu động của trường; Cung cấp bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư thông dụng và chuyên dụng,phương tiện vận chuyển để phục vụ cho công tác giảng daỵ và nghiên cứu khoa học của trường; Tổ chức lập các dự án đầu tư về cơ sở vật chất,trang thiết bị, máy móc của trường,tổ chức thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

NHIỆM VỤ 

Để xuất các phương thức quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động của trường để trình ban giám hiệu phê duyệt và theo dõi hoạt động có hiệu quả.

Theo dõi tình hình sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và đề xuất ban giám hiệu điều chuyển cho hợp lý.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc trong toàn trường.

Tổ chức đấu thầu, hợp đồng về sửa chữa và chuyên môn.

Quản lý và tổ chức mua sắm các trang thiết bị maý móc, vật tư hóa chất và sửa chữa cơ sở vật chất theo các dự trù đã được phê duyệt để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của toàn trường.

Thiết lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư qui hoạch phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc để phục vụ cho công tác giảng daỵ và nghiên cứu khoa học của toàn trường.

Lập các hồ sơ xin kế hoạch đầu tư sau khi có định hướng phát triển mở rộng của Ban Giám Hiệu.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: PGS.TS Thái Khắc Minh
  • Phó Trưởng phòng: KS. Phan Thống

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39506 153
  • Địa chỉ: Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: htqt@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh