PHÒNG QUẢN TRỊ GIÁO TÀI

 

CHỨC NĂNG

Phòng Quản trị Giáo tài thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, sử dụng tài sản (đất đai và tài sản trên đất); đầu tư, xây dựng cơ bản; mua sắm đấu thầu hiệu quả.

NHIỆM VỤ

a. Về mua sắm, đấu thầu

-    Phòng Quản trị Giáo tài tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của pháp luật công tác mua sắm, đấu thầu liên quan trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm; đấu thầu cho thuê (hoặc liên doanh, liên kết) mặt bằng, tài sản và một số dịch vụ thuê, khoán bên ngoài Trường khác theo quy định;
-    Xây dựng các văn bản, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về tiêu chuẩn, định mức về máy móc, trang thiết bị y tế, thiết bị y tế chuyên dùng; 
-    Đầu mối phối hợp các bên liên quan lập kế hoạch và thực hiện làm hồ sơ mua sắm, đấu thầu; tổ chức thực hiện công tác đấu thầu khi đã đủ hồ sơ và theo kế hoạch được phê duyệt;
-    Chủ trì trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 
-    Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính: Soạn thảo hợp đồng kinh tế và cùng trình ký; 
-    Thực hiện theo dõi, trên hợp đồng về mặt kỹ thuật: giao nhận, cấu hình, tính năng kỹ thuật, tiếp nhận thiết bị; phối hợp Phòng kế hoạch tài chính và các bên liên quan nhanh chóng nghiệm thu thiết bị đưa vào khai thác sử dụng;

b. Về quản lý sử dụng tài sản

-    Phòng Quản trị Giáo tài phụ trách quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về mặt kỹ thuật tất cả tài sản của Trường về cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, bệnh viện, giảng đường, phòng thí nghiệm...), trang thiết bị, trang thiết bị y tế và hỗ trợ các đơn vị quản lý trang thiết bị, tài sản của đơn vị;
-    Chủ trì xây dựng trình ban hành các quy định, quy trình, biểu mẫu quản lý về tài sản, thiết bị y tế; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu; 
-    Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan: Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Trường và pháp luật về quản lý, khai thác sử dụng tài sản; kiểm tra sau kiểm kê định kỳ hàng năm và đột xuất nhằm nâng cao ý thức bảo quản tài sản, khai thác sử dụng hiệu quả; 
-    Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và các bên liên quan: Công tác tiếp nhận, quản lý hàng viện trợ, cho, tặng là tài sản; 
-    Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính điều chuyển, thanh lý tài sản, trang thiết bị y tế (xử lý tài sản);
-    Đầu mối phối hợp các bên liên quan lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, thiết bị y tế. 

c. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản 

-    Tổ chức xây dựng trình ban hành quy định, quy chế, quy trình về quản lý xây dựng cơ bản của các đơn vị trực thuộc Trường; 
-    Làm đầu mối hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng trong Trường và tổ chức thẩm định; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện;
-    Chủ trì phối hợp các bên liên quan thẩm định và trình ban hành các quyết định phê duyệt cải tạo sửa chữa, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (theo phân cấp).

d. Về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư

-    Tham gia quản lý các dự án đầu tư, dự án xây dựng của Trường;
-    Đầu mối tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo tiền khả thi, khả thi, quy hoạch xây dựng công trình của các đơn vị trong Trường;
-    Đầu mối quản lý chất lượng công trình, tham gia công tác giám sát, đánh giá chất lượng các dự án đầu tư, dự án xây dựng.

đ. Về công tác quản trị tòa nhà

-    Đảm bảo mọi hoạt động của hệ thống kỹ thuật luôn an toàn, hoạt động thường xuyên, liên tục về điện, nước, PCCC, thang máy, hệ thống máy lạnh trung tâm của các tòa nhà; được kiểm tra thường xuyên, ngăn ngừa sự cố của toàn bộ hệ thống kỹ thuật;
-    Chủ trì xây dựng trình ban hành các qui định, quy trình khai thác, sử dụng về kỹ thuật của các tòa nhà và các qui định, quy trình cho từng hệ thống thiết bị của các tòa nhà;
-    Chủ trì phối hợp các bên liên quan thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật cơ sở và cải tạo sửa chữa các tòa nhà với các công ty có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
-    Phối hợp các bên liên quan lên kế hoạch, dự trù công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật cơ sở và cải tạo sửa chữa các tòa nhà theo kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn.

e. Các nhiệm vụ khác

-    Tham gia, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính trong việc xây dựng, kế hoạch đầu tư cho Trường hàng năm, trung hạn;
-    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trang thiết bị y tế và chủ động tập huấn nội bộ về quy trình, quy chuẩn liên quan quản lý, sử dụng tài sản của Trường;

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: PGS.TS. Hà Mạnh Tuấn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản trị Giáo tài - Đại học Y Dược TPHCM/ Department of Infrastruture - University of Medicine and Pharmacy at HCMC
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P11, Q5, TPHCM (Tầng trệt - Tòa nhà 15 tầng - Cổng đường Tản Đà)
Điện thoại: 028.38552225
Email: quantrigiaotai@ump.edu.vn
 

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM