Đảng bộ

Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tưởng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 426/TTg về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học ở miền Nam theo đó thành lập trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Y Khoa, Nha khoa, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí minh lần thứ nhất được tiến hành vào ngày 17/8/1977 và đến nay Đảng bộ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã trải qua XV kỳ đại hội. Đảng bộ hiện nay có 05 đồng chí trong Ban Thường vụ, 15 đồng chí trong Ban Chấp hành, 05 đồng chí Ủy viên UBKT.

Đại hội đã đề ra mục tiêu:

 “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vưng mạnh, tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chuyên môn, kiên định về lập trường chính trị, gương mẫu trong lối sống và việc làm; đưa thương hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực”.

Về công tác xây dựng Đảng:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ hàng năm, quý, tháng nghiêm túc, chất lượng, khoa học gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ ngày càng đồng bộ, nề nếp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nghiêm minh, động viên khuyến khích kịp thời các nhân tố tích cực và xử lý, chấn chỉnh các sai phạm.

- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống hiện tượng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, xây dựng tập thể cấp uỷ Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động gắn với giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên y tế thông qua Quy tắc ứng xử của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI và Khóa XII) về xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Đổi mới quản trị đại học, tái cấu trúc các nguồn lực. Xây dựng Đề án thành lập Đại học và các Trường thành viên.

- Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực hành. Đổi mới chương trình đào tạo hướng tới tất cả các chương trình đào tạo đều được xây dựng dựa trên chuẩn năng lực.

- Thực hiện kiểm định chương trình đào tạo cho tất cả các ngành

- Phát triển cơ sở thực hành trong và ngoài trường; đẩy mạnh và mở rộng công tác kết hợp Viện – Trường; thực hiện Nghị định 93 của Chính phủ để mở rộng và xây dựng cơ sở khám chữa bệnh mới.

- Thực hiện việc tự chủ Đại học; Đề án vị trí việc làm.

 - Kiện toàn cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phát triển hơn nữa các Trung tâm.

- Chỉ đạo các đơn vị quan tâm công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục kỹ năng mềm; tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thông qua các hoạt động giáo dục, các giá trị văn hoá tốt đẹp cần được phát triển, giúp sinh viên hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hoà các mặt trí, đức, văn, thể, mỹ.

- Lãnh đạo việc quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời bồi dưỡng lý luận chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo dục vừa có trình độ chuyên môn giỏi vừa có đạo đức phẩm chất và tác phong tốt để làm tấm gương cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án

- Xây dựng phương án tuyển sinh Đại học và Sau Đại học 

- Quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Nhà nước; thực hiện phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý, công khai, minh bạch và có hiệu quả; hoàn thành tốt công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các khoa, các đơn vị; triển khai kế hoạch đấu thầu và mua sắm trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa lớn tài sản cố định bằng nguồn ngân sách nhà nước; đầu tư trang thiết bị bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

- Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Phấn đấu xây dựng hệ thống trung tâm chuyên khoa sâu đạt chuẩn quốc tế, áp dụng kỹ thuật hiện đại trong khám và điều trị.