TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (TT CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 3981/QĐ-BYT ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và quyết định số 135/QĐ-YDTC ngày 17/02/2011 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐHYD TP.HCM). 

TT CNTT&TT phụ trách về hạ tầng CNTT&TT và ứng dụng vào công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu. Bên cạnh các nhiệm vụ về CNTT đối với ĐHYD, TT làm các dịch vụ xây dựng và phát triển phần mềm, thiết kế website, quảng cáo trên web, đào tạo tin học ứng dụng và các dịch vụ khác như tổ chức sự kiện, làm phim và chụp ảnh các sự kiện, làm phim dạy học, thiết kế đồ hoạ, in thiệp, poster…

LÃNH ĐẠO

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Đỗ Quang Dương 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Xây dựng và trình Hiệu trưởng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các dự án về CNTT; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, trong từng giai đoạn, dựa trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển nhà trường.

Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động hệ thống mạng máy tính trong việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu. Quản lý những vấn đề kỹ thuật của hệ thống server, hệ thống mạng, máy tính, các thiết bị tin học thuộc mạng máy tính của Nhà trường.

Chủ trì, phối hợp, tổ chức, xây dựng, quản lý và cập nhật thông tin cho Website.

Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình và mạng lưới hỗ trợ CNTT trong toàn trường. Xây dựng, quản lý, khai thác các dịch vụ CNTT để phát triển trang thông tin điện tử.

Tham gia xây dựng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về CNTT theo quy định. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng, thẩm định và giám sát các dự án phát triển mạng lưới, các dự án CNTT. Tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống CNTT từ các dự án nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bàn giao cho Nhà trường.

Thu thập, chọn lọc, xử lý, lưu trữ và phát triển các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nước và thế giới có liên quan để phục vụ cho công tác quản lý và phát triển giáo dục. Xây dựng và phát triển các ứng dụng, các tiện ích phục vụ công việc quản lý và đào tạo trong trường.

Phối hợp, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân theo quy định để thực hiện cung cấp các dịch vụ CNTT phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; Thực hiện một số dịch vụ công của Nhà trường về CNTT theo quy định. Cung cấp và phát hành các dịch vụ tư vấn, kỹ thuật, ứng dụng CNTT theo quy định.

Tổ chức điều hành, phân công công chức, nhân viên trong Trung tâm xử lý công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm; Thẩm định kỹ thuật các dự án CNTT của các đơn vị thuộc Nhà trường. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT. 

Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi trong và ngoài nước liên quan tới nghiên cứu và ứng dụng CNTT thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định.

Tổ chức hoặc tham gia thực hiện đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ CNTT cho cán bộ, công chức của nhà trường và đội ngũ làm CNTT trong nhà trường. Đào tạo tin học, cấp chứng chỉ tin học, liên kết đào tạo cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên của nhà trường và các đối tượng khác. 

Tham gia công tác giảng dạy tin học trong Nhà trường. 

Tập thể Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông và GS.TS. Trần Diệp Tuấn

 

Trung tâm

Đại học Y Dược TP.HCM có 8 trung tâm.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS