THÔNG BÁO HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NĂM 2022
16/05/2022

Theo Thông báo của Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can về tuyển ứng viên cho Học bổng Lương Văn Can năm 2022 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên để những sinh viên có nhu cầu nhận học bổng này trong năm học 2022-2023 biết và làm thủ tục đăng ký, cụ thể như sau:

1. Loại học bổng:

- Học bổng toàn phần, bao gồm:

+ 100% học phí;

+ 100% sinh hoạt phí;

+ Chi phí học ngoại ngữ;

- Học bổng bán phần, bao gồm:

+ 100% hoặc một phần học phí;

+ 100% hoặc một phần sinh hoạt phí;

+ Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ.

Học bổng được xét lại từng học kỳ, sinh viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban điều hành Quỹ để được xét cấp học bổng cho học kỳ kế tiếp.

2. Đối tượng:

- Sinh viên hệ chính quy, điểm trung bình tích lũy đạt từ 8.0 trở lên;

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và quốc tế);

- Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng đề hiện thực hóa ước mơ;

- Ưu tiên các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,…);

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/7/2022.

4. Đăng ký dự tuyển:

- Sinh viên tìm hiểu thêm thông tin về học bổng, vui lòng truy cập tại đây:

                    https://lvcfund.org.vn/hoc-bong-dai-hoc/

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng tại website của Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can:

http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/

Trân trọng.