Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
22/07/2022

 

 

 

Thông báo khác