Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đại học năm 2020 cho các đối tượng thuộc diện hợp đồng đào tạo và cử tuyển
23/12/2020

Theo kế hoạch, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ phát bằng tốt nghiệp năm 2020 cho các đối tượng thuộc diện hợp đồng đào tạo và cử tuyển vào ngày 07/01/2021.