Thông báo về việc đóng học phí năm học 2020 – 2021
23/12/2020

       Căn cứ Quyết định số 5157/QĐ-ĐHYD ngày 20.11.2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
       Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-ĐHYD ngày 13.3.2020 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý đối với sinh viên còn nợ học phí.
       Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-ĐHYD ngày 11.8.2020 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu học phí năm học 2020 – 2021.
       Trường sẽ khóa tài khoản đăng nhập tại cổng thông tin sv.ump.edu.vn và không đưa vào danh sách học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên chưa hoàn tất học phí và chưa đóng học phí học kỳ 2 (05 tháng học phí) của năm học 2020 – 2021 tính đến ngày 04.01.2021. Sinh viên xem thông tin và làm theo hướng dẫn tại trang sv.ump.edu.vn.
       Sinh viên nợ học phí vì hoàn cảnh đặc biệt phải làm đơn kèm xác nhận liên quan để trình Hiệu trưởng xem xét.
       Đề nghị các Khoa, Phòng và đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết.
       Trân trọng thông báo./.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC