Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021
26/08/2021

      Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường như sau:
      Thông tin chi tiết xem tại đây.