Thông báo về việc khai báo y tế để chuẩn bị học tập trung năm học 2021-2022
03/11/2021

        Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và để đảm bảo an toàn trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy trực tiếp tại Trường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả sinh viên phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến, cụ thể:

        Link khai báo: https://bitly.com.vn/ql4r00

        Hạn chót khai báo: 17g00 ngày 05/11/2021.

        Đề nghị các khoa và các đơn vị có liên quan thông báo đến sinh viên.

        Trân trọng./.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC