Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trung năm học 2021-2022
15/11/2021

       Căn cứ công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học tập trung như sau:
       Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.