Hồ sơ mở ngành Cử nhân Hóa dược
19/04/2023

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-ĐHYD ngày 21/5/2021 của Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Cử nhân Hóa dược. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công khai hồ sơ mở mã ngành đào tạo Cử nhân Hóa dược, cụ thể xem file đính kèm như sau:
      1.    Đề án mở ngành Cử nhân Hóa dược
      2.    Chương trình đào tạo Cử nhân Hóa dược
      3.    Nghị quyết và các quyết định liên quan ngành Cử nhân Hóa dược
                     - Nghị Quyết mở ngành Cử nhân Hóa dược
                     - Quyết đinh thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Cử nhân Hóa dược
                     - Quyết đinh thành lập Hội đồng thẩm định chương trình Cử nhân Hóa dược
                     - Quyết đinh ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Hóa dược
                     - Quyết đinh thành lập ban xây dựng Đề án Cử nhân Hóa dược
      4.    Danh mục minh chứng
                     - PL3_Danh sách giảng viên cơ hữu và hợp đồng Khoa Dược
                     - PL3_Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy ngành Cử nhân Hóa dược
                     - PL3_Danh sách cán bộ quản lý cấp Khoa
                     - PL3_Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học
                     - PL3_Danh sách các công trình khoa học
                     - PL3_Danh sách cơ sở vật chất Khoa Dược
                     - PL3_Thư viện
                     - PL3_Danh sách trung tâm nghiên cứu_Phòng thí nghiệm_cơ sở thực hành 

                     - Hợp đồng cơ sở thực hành     

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH