Giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2023
29/05/2023

 • NGÀNH Y KHOA

Mã ngành: 7720101

 • NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG

Mã ngành: 7720110

 • NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mã ngành: 7720115

 • NGÀNH DƯỢC HỌC

Mã ngành: 7720201

 • NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành: 7720301

 • NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC

Mã ngành: 7720301_03

 • NGÀNH HỘ SINH

Mã ngành: 7720302

 • NGÀNH DINH DƯỠNG

Mã ngành: 7720401

 • NGÀNH RĂNG - HÀM - MẶT

Mã ngành: 7720501

 • NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

Mã ngành: 7720502

 • NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

Mã ngành: 7720601

 • NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

Mã ngành: 7720602

 • NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mã ngành: 7720603

 • NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

Mã ngành: 7720701