[Đào tạo] Ngừng giảng dạy học phần Y học quân sự tại Đại học Y Dược TP.HCM (ban hành theo Quyết định số 5502/QĐ-ĐHYD ngày 13/12/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM)
01/08/2018