[Đào tạo] Quy định tổ chức thi lại, cải thiện điểm, học lại đối với sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 5152/QĐ-ĐHYD ngày 14/11/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
11/03/2019