[Đào tạo] Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 5151/QĐ-ĐHYD ngày 14/11/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
01/08/2018