[Sách giáo khoa] Lựa chọn và sử dụng giáo trình Dược lâm sàng đại cương ban hành theo Quyết định số 562/QĐ-ĐHYD ngày 06/3/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
08/03/2019