[Sách giáo khoa] Lựa chọn và sử dụng giáo trình Huyết học thực hành ban hành theo Quyết định số 4321/QĐ-ĐHYD ngày 09/10/2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
18/10/2018