[Sách giáo khoa] Lựa chọn và sử dụng giáo trình tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1917/QĐ-ĐHYD-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13/04/2018