[Sách giáo khoa] Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2871/QĐ-ĐHYD ngày 08/8/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13/04/2018