Chuyên khoa cấp I

Lao và bệnh phổi

Chương trình đào tạo