Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI, THI HỌC PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
10/12/2019

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh phòng thi, thi học phần Sinh học phân tử 
của học viên Sau đại học năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách thí sinh phòng thi, thi học phần Sinh học phân tử của học viên Sau đại học năm 2019 lúc 13giờ 30 phút ngày 14/12/2019 cụ thể như sau (nhấp vào giảng đường để tải về):

  1. Thạc sĩ: Giảng đường 4C, 4D, 6D, 6D-18-20.
  2. Tiến sĩ: Giảng đường 6D.
  3. CKI: Giảng đường 5A, 5B, 5C, 5D, 7B, 7C, 7D, C-RHM, D-RHM.
  4. CKI khóa 2018 - 2020 (Bảo lưu): Giảng đường 7B
  5. CKII: Giảng đường 1Giảng đường 2.
  6. BSNT: Giảng đường 7A.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Ghi chú: Mọi ý kiến thắc mắc về danh sách thi đề nghị các anh chị học viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được giải quyết.