Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI, THI HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SƯ PHẠM Y HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
16/12/2019

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh phòng thi, thi học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học
và Sư phạm y học của học viên Sau đại học năm 2019
 
      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách thí sinh phòng thi, thi học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Sư phạm y học của học viên Sau đại học năm 2019 lúc 13giờ 30 phút ngày 21/12/2019 cụ thể như sau:
 
1. Thạc sĩ: Giảng đường 5A, 5C, 5D, 5D-17-19, 5D-18-20.
2. Tiến sĩ: Giảng đường 1 ( NCKH, SPYH ).
3. CKI: Giảng đường 6D.
4. CKI khóa 2018 - 2020 (Bảo lưu): Giảng đường 6D
5. CKII: Giảng đường 1 và 2 (NCKH, SPYH)
6. BSNT: Giảng đường 5B-PPNCKH, 5B-SPHY.
 
Danh sách cụ thể học viên tải file đính kèm
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
Ghi chú: Mọi ý kiến thắc mắc về danh sách thi đề nghị các anh chị học viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được giải quyết.