Thạc sĩ

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 2017 -2019 và 2016 - 2018 (TRỄ HẠN)
26/12/2019

THÔNG BÁO 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ 
KHÓA 2017 - 2019 VÀ 2016 -2018 (TRỄ HẠN)


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2017 - 2019 và khóa 2016 - 2018 (trễ hạn)

1. Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2017 - 2019.

2. Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2016 - 2018 (trễ hạn).

Ghi chú: Học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ thứ hai, 30/12/2019.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC