Thạc sĩ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ VÀ HOÀN TẤT HỒ SƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 - 2020
29/06/2020

THÔNG BÁO

V/v CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ VÀ HOÀN TẤT HỒ SƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 - 2020

      Để chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên thạc sĩ Khóa 2018 – 2020 “ Các bước thực hiện để bảo vệ và hoàn tất hồ sơ luận văn thạc sĩ ”.

      Đề nghị các học viên tham khảo và thực hiện đầy đủ và đúng các mục và nội dung trong các file đính kèm.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC