Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA HỘI ĐỒNG Y ĐỨC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
22/07/2020

 THÔNG BÁO

Về việc thông qua Hội đồng Y đức đề tài luận văn, luận án

         Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học về việc thông qua Hội đồng Đạo đức (Y đức) trong nghiên cứu y sinh đề tài luận văn, luận án, cụ thể như sau:

      Theo Điều 2 của Quyết định số 111/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở: “Nghiên cứu y sinh học với đối tượng nghiên cứu là con người bao gồm các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc (tân dược, dược liệu, thuốc y học cổ truyền, vắc xin và các chế phẩm sinh học khác dùng để phòng và điều trị bệnh, nghiên cứu sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học), trang thiết bị y tế; các nghiên cứu về phương pháp điều trị, chẩn đoán, các mẫu sinh học, các điều tra dịch tễ học, xã hội học và tâm lý học được tiến hành với đối tượng nghiên cứu là con người.”

       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học có thực hiện đề tài luận văn, luận án bắt buộc phải thông qua Hội đồng Y đức trước khi thực hiện đề tài nghiên cứu. Học viên sẽ không được xét tốt nghiệp đối với các trường hợp không có Quyết định hoặc Giấy chấp thuận (cho phép) thực hiện đề tài luận văn, luận án của Hội đồng Y đức.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thông qua Hội đồng Y đức:

  • Thời gian nộp hồ sơ: Sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt, chấp thuận, ban hành Quyết định công nhận tên đề tài nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho học viên.
  • Hồ sơ thông qua Hội đồng Y đức: Học viên lập hồ sơ theo quy định của Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cơ sở y tế nơi học viên thực hiện đề tài nghiên cứu.
  • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (lầu 1, tòa nhà 15 tầng) hoặc Cơ sở y tế (có Hội đồng Y đức được cấp có thẩm quyền cho phép) nơi học viên thực hiện đề tài nghiên cứu.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC