Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CHUNG VÀ CƠ SỞ hỖ TRỢ CỦA HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2019 - 2021
17/09/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 học chưa đạt hoặc chưa tham gia học các học phần chung và cơ sở hỗ trợ:

  1. Triết học
  2. Ngoại ngữ
  3. Sinh học phân tử
  4. Y đức - Xã hội học
  5. Phương pháp nghiên cứu khoa học
  6. Thống kê y học

Đến Phòng Đào tạo Sau đại học để đăng ký học lại, thời gian đăng ký đến hết ngày 30/9/2020.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC