Thạc sĩ

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỀ ÁN TUYỂN SINH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2021
09/04/2021

THÔNG BÁO

CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN TUYỂN SINH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2021

 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai "Đề án tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ năm 2021"

Chi tiết đề án xin xem file đính kèm:

Đề án

Phòng Đào tạo Sau đại học