Thạc sĩ

THÔNG BÁO V/V THI MÔN TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 (TRIẾT HỌC MÁC)
22/04/2021

THÔNG BÁO

V/v thi môn Triết học (Lịch sử Triết học) sau đại học năm học 2020 – 2021

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Triết học (Triết học Mác) năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

   1/ Ngày thi: thứ bảy 24/4/2021

   2/ Giờ thi: 13 giờ

   3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

  • CHUYÊN KHOA CẤP I Khóa 2020 – 2022:
  • CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:
  • BÁC SĨ NỘI TRÚ:
  • HỌC VIÊN CÁC KHÓA KHÁC HỌC LẠI:

Ghi chú:

  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi
  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC