Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI MÔN Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC NĂM 2021
04/05/2021

THÔNG BÁO
V/v thi môn Y đức – Xã hội học sau đại học năm học 2020 – 2021
     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Y đức – Xã hội học năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:
1/ Ngày thi: thứ bảy 08/5/2021
2/ Giờ thi: 13 giờ
3/ Hình thức, và cấu trúc đề thi:
- Đề thi tự luận. (Đề đóng)
- Giữa kỳ: 1 tình huống lâm sàng
Thời gian làm bài: 15 phút
- Cuối kỳ: 5 câu
+ 1 câu dạng nhớ lại (lý thuyết)
+ 1 câu dạng hiểu
+ 3 câu tình huống lâm sàng.
Thời gian làm bài: 30 phút
 4/ Địa điểm và danh sách phòng thi:
CHUYÊN KHOA CẤP I Khóa 2020 – 2022:
CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:
BÁC SĨ NỘI TRÚ:
HỌC VIÊN CÁC KHÓA KHÁC HỌC LẠI:
HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II:
Ghi chú:
  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi
  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC