Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
28/06/2021

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
 
        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 359/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021 cho các bậc đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ và Thông báo số 579/TB-ĐHYD ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
        Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để kỳ thi tuyển sinh diễn ra an toàn và tuân thủ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:
  • Tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 13, 14 15/7/2021 theo kế hoạch đã thông báo.
  • Thời gian tổ chức thi: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo sau; đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, xem thông báo về kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển sinh trên trang thông tin điện tử theo đường dẫn ump.edu.vn tại mục Tuyển sinh - Đào tạo.