Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021.
24/12/2021

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2021
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 kết quả chấm phúc khảo: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
 
      Tập tin đính kèm: Kết quả phúc khảo
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC