Thạc sĩ

Thông báo về việc đăng ký chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023
06/01/2022

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
khóa 2021 - 2023

Căn cứ Thông tư 23/2021/BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

1. Điều kiện chọn chương trình đào tạo

Học viên trúng tuyển vào học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 (thi tuyển ngày 22 - 23/11/2021) phải đăng ký chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu dành cho học viên tốt nghiệp bác sĩ hoặc cử nhân xếp loại Xuất sắc, Giỏi, Khá. Nếu tốt nghiệp bác sĩ hoặc cử nhân xếp loại Trung bình khá hoặc Trung bình phải có bài báo, báo cáo khoa học đã được đăng trên trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành (toàn văn).

- Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng dành cho học viên tốt nghiệp bác sĩ hoặc cử nhân xếp loại Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá và Trung bình.
 

2. Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng

Nội dung

Chương trình
Thạc sĩ 
Ứng dụng

Chương trình
Thạc sĩ
Nghiên cứu

Mục tiêu

Hướng về thực hành

Hướng về nghiên cứu khoa học

Chuẩn
đầu vào

Tốt nghiệp Đại học ngành phù hợp

Tốt nghiệp Đại học loại khá ngành phù hợp (hoặc có công bố khoa học)

Khối lượng

60 Tín chỉ (TC)

Cấu trúc chương trình đào tạo

Phần kiến thức chung

05 Tín chỉ

Phần kiến thức cơ sở

08 Tín chỉ

Phần kiến thức chuyên ngành

35 Tín chỉ

23 Tín chỉ

Phần thực tập/chuyên đề

Thực tập: 6 TC

Chuyên đề nghiên cứu: 12 TC

Phần
tốt nghiệp

Đề án: 6 TC (thời gian thực hiện đề án tối thiểu 03 tháng)

Luận văn: 12 TC (thời gian thực hiện luận văn tối thiểu 06 tháng)

Đánh giá

+ Học phần Đạt ≥ 5,5 (điểm C)
+ Đề án / Luận văn Đạt: ≥ 5,5/ 10 (≤ 2 lần)
+ Không tính điểm cộng thêm đối với công bố bài báo khoa học

Chuẩn
đầu ra

+ Các học phần ≥ 5,5
+ Chứng chỉ Ngoại ngữ ≥ 4/6 (ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra phải cùng một ngôn ngữ)
+ Đề án / Luận văn: ≥ 5,5


- Phiếu đăng ký nhập học (tải về).

- Phiếu đăng ký chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (chỉ dành cho bậc đào tạo thạc sĩ) (tải về).

Form đăng ký chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 – 2023 
(Ghi chú: Form đăng ký sẽ được đóng lại lúc 16 giờ ngày 16/01/2022)

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC