Thạc sĩ

Thông báo kế hoạch đào tạo và lịch học các học phần chung, cơ sở hỗ trợ của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023
21/01/2022

THÔNG BÁO
Kế hoạch đào tạo và lịch học các học phần chung, cơ sở hỗ trợ
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023

 

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 kế hoạch đào tạo và lịch học các học phần chung, cơ sở hỗ trợ (Lịch giảng chi tiết của từng học phần sẽ được thông báo sau).

1. Xem Kế hoạch đào tạo

2. Xem Lịch học (cập nhật ngày 07/02/2022)

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC