Thạc sĩ

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021
09/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 

        Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 đến Phòng để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

       Quyết định công nhận tốt nghiệp.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC