Thạc sĩ

Thông báo về việc nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập đối với học viên các bậc đào tạo.
10/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập đối với học viên
các bậc đào tạo 
 
       
        Để ban hành Quyết định gia hạn thời gian học tập và Quyết định xóa tên học viên; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú và trình độ thạc sĩ đã hết thời gian học tập năm 2021 nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định, thực hiện nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập về Phòng Đào tạo Sau đại học trước 18/02/2022 (học viên đã nộp đơn xin vui lòng bỏ qua thông báo này).
        Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ trình ký, ban hành Quyết định gia hạn thời gian học tập cho các học viên đã nộp đơn và Quyết định xóa tên đối với các học viên không nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập.
 
Ghi chú: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ viên chức phụ trách khóa học để được hướng dẫn
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC