Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm nghỉ 01 buổi học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023
14/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm nghỉ 01 buổi học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023

 

       Do Giảng viên bận đột xuất nên Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023 tạm nghỉ 01 buổi học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Nhóm 2): vào chiều thứ ba, ngày 15/02/2022.

- Lịch học bù: Sẽ thông báo sau.

- Các buổi học khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC