Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
21/02/2022

THÔNG BÁO
V/v thi môn Y đức – Xã hội học đối tượng sau đại học năm 2020
     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Y đức – Xã hội học năm học như sau:
1/ Ngày thi: thứ bảy 26/02/2022
2/ Giờ thi: 13 giờ
3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:
CHUYÊN KHOA CẤP I Khóa 2020 – 2022:
CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:
BÁC SĨ NỘI TRÚ:
HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II:
Ghi chú:
  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi
  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC