Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm nghỉ 02 tiết đầu buổi học chứng chỉ Y đức – Xã hội học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023
21/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm nghỉ 02 tiết đầu buổi học chứng chỉ Y đức – Xã hội học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023

Do giảng viên TS. Hà Mạnh Tuấn bận công tác đột xuất nên Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023 tạm nghỉ từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 00, chiều thứ ba, ngày 22/02/2022 của buổi học chứng chỉ Y đức – Xã hội học (Nhóm 1).

Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, bài giảng của PGS.TS. Cao Ngọc Nga vẫn học bình thường.

- Lịch học bù bài của TS. Hà Mạnh Tuấn: 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, ngày 10/3/2022.

- Các buổi học khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC