Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm nghỉ 01 buổi học học phần Y đức – Xã hội học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023
22/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm nghỉ 01 buổi học học phần Y đức – Xã hội học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023

Do giảng viên bận công tác đột xuất nên Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023 tạm nghỉ 01 buổi học học phần Y đức - Xã hội học, thứ năm, ngày 24/02/2022 (cả Nhóm 1 và Nhóm 2).

- Lịch học bù: ngày 08/3/2022.

+ Nhóm 2: 07 giờ 00 đến 11 giờ 30

+ Nhóm 1: 15 giờ 10 đến 17 giờ 10.

- Các buổi học khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC