Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm nghỉ học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023
28/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm nghỉ học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023

 

       Do Giảng viên bận công tác đột xuất nên Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023 tạm nghỉ 01 buổi học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Nhóm 1 và 2): vào thứ ba, ngày 01/3/2022.

- Lịch học bù: Sẽ thông báo sau.

- Các buổi học khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC