Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC
04/03/2022

THÔNG BÁO
  Về việc tổ chức thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm 2022 cho học viên các bậc học
 
        Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc tổ chức thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm 2022 cho học viên các bậc học:
 
1. Đối tượng áp dụng:
   + Chuyên khoa cấp I: trúng tuyển năm 2020, trúng tuyển năm 2019 (học viên bảo lưu, gia hạn thời gian học tập, hệ đào tạo tập trung theo chứng chỉ khi đủ điều kiện).
   + Chuyên khoa cấp II: trúng tuyển năm 2020, trúng tuyển năm 2018 và 2019 (học viên bảo lưu, gia hạn thời gian học tập, hệ đào tạo tập trung theo chứng chỉ khi đủ điều kiện).
   + Bác sĩ nội trú: trúng tuyển năm 2019, trúng tuyển năm 2018 (học viên bảo lưu).
   + Trình độ thạc sĩ: trúng tuyển năm 2020, trúng tuyển năm 2019 (học viên tạm dừng học tập, gia hạn thời gian học tập).
 
2. Thời gian tổ chức:
   + Thời gian thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp: từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022.
   + Nộp hồ sơ tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Sau đại học: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022.
   + Nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập về Phòng Đào tạo Sau đại học (đối với học viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng còn thời gian học tập theo quy định): từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.
   + Thông tin chi tiết: Tại đây.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC