Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN CHUNG VÀ CƠ SỞ DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2021-2023
07/03/2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi học phần chung và cơ sở
dành cho học viên các bậc học sau đại học 
khóa 2021 - 2023

     
      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc tổ chức thi học phần chung dành cho học viên các bậc học sau đại học khóa 2021-2023, cụ thể như sau:

1. Môn thi, đối tượng dự thi, ngày xem danh sách phòng thi, số báo danh, ngày thi, hình thức thi (Xem file đính kèm): Lịch thi chứng chỉ phần chung - cơ sở.

2. Các học viên xem danh sách phòng thi, số báo danh, địa điểm thi tại trang thông tin điện tử của Trường (mỗi môn thi sẽ công bố trước 03 - 05 ngày). Nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý học viên tại phòng Đào tạo Sau đại học để giải quyết.

Ghi chú:
Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi nếu không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.
- Học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ không được dự thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC