Thạc sĩ

Thông báo về việc học bù học phần Y Đức - Xã hội học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023
10/03/2022

THÔNG BÁO
Về việc học bù học phần Y đức - Xã hội học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023

 

       Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021-2023 lịch học bù học phần Y đức - Xã hội học (Nhóm 1), tiết giảng của PGS.TS. Nguyễn Thị Bay: vào sáng thứ năm, lúc 7 giờ 30 đến 9 giờ 30, ngày 24/3/2022 tại Đại giảng đường.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC